Nicaragua

N160724Nallepavattlina - CJ

Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram

Sedan 2007 bedriver Svalorna Latinamerika vår verksamhet i programform, med 4- och 5-åriga utvecklingsprogram. De länder vi arbetar i är BoliviaNicaragua och Peru.

I ett program är hela verksamheten inriktad mot samma mål, även om programmets olika delar kan ha olika sorts verksamhet. Grundläggande för programmen är att de ska vara rättighetsbaserade och med deltagande av målgruppen både i planeringen och i verksamheten. Det innebär att målgruppen deltar i beslut om programmens inriktning och verksamhet, som går ut på att stärka målgruppens egen kapacitet till förändring genom organisering och utbildning.

Målgrupper

Programmens målgrupper består av utsatta barn och unga, i Peru-programmet ingår även kvinnor. Dessa grupper är Svalorna LA:s målgrupper eftersom de, trots att de är många, av olika anledningar har haft en begränsad möjlighet att kräva sina rättigheter. Aktiviteterna genomförs av lokala samarbets­organisationer (SO). Dessa organisationer har mångårig erfarenhet av arbete med programmens målgrupper. Organisationerna samarbetar genom ett programråd där alla organisationer har varsin representant, även Svalorna LA.

Programrådet

Programrådet beslutar om fördelningen av programmets budget, om strategier för genomförandet av verksamheten samt om gemensamma aktiviteter som kampanjer och dylikt. I varje land har Svalorna LA ett programkontor med egen personal – en landrepresentant och en ekonom/administratör – med främsta uppgifter att stödja och följa upp programverksamheten samt att representera Svalorna LA gentemot andra organisationer och myndigheter. Programkontoret ansvarar också för genomförandet av en årlig resultatmätning av verksamheten.

Svalorna Latinamerikas arbete i Nicaragua

Svalorna LA arbetar i Nicaragua som stödorganisation sen år 1981. Till en början skickades volontärer från Sverige under korta perioder för att stötta projekt bland lokala organisationer i Nicaragua. Sen 2007 arbetar Svalorna LA med det långsiktiga utvecklingsprogrammet DEDENAN tillsammans med lokala organisationer i städerna Estelí, Jinotega, León och Telica. DEDENAN står för Derechos y Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Nicaragua – vilket betyder barns och ungdomars rättigheter och utveckling i Nicaragua. Programmet är uppdelat i faser som varar i fem år och just nu är programmet inne i den andra fasen som pågår fram till december 2017.

Varför behövs insatser i Nicaragua?

Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under 18 år. Det är ofta de som drabbas hårdast av fattigdomen och olika typer av våld, som exempelvis barnsexhandel. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning, och skydd mot skadligt arbete. Enligt lag ska alla barn i Nicaragua delta i en grundskoleutbildning på sex år. Den ska vara gratis och tillgänglig för alla, men verkligheten ser annorlunda ut. Vart femte barn börjar inte ens skolan och knappt vart tredje går klart hela grundskolan.

De senaste fem åren har det rapporterats om att fattigdomen har minskat och att det har gjorts större satsningar för att säkra utbildningen bland barn och ungdomar, men trots det kvarstår många av problemen. På grund av arbetsbrist flyttar många från landsbygden till städerna eller utomlands, vilket ytterligare urholkar försörjningsmöjligheterna inom landet. Hundratusentals unga – ungefär var tredje person mellan 10 och 18 år – arbetar, och det är inte ovanligt att familjen är helt beroende av inkomsten från en minderårig. Barnarbete är en av riskfaktorerna för barnsexhandel. Andra bidragande riskfaktorer är sexuellt utnyttjande, våld inom familjen, arbetslöshet samt missbruk av droger.

När barn och ungdomar faller offer för trafficking och barnsexhandel medföljer ytterligare "Barnsexhandel är ett brott". Foto: Karin Carlsson. problem, såsom tonårsgraviditeter, spridning av sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV och AIDS samt känslomässiga och psykologiska trauman. Då barnsexhandel är vanligt förekommande har det blivit normaliserat i samhället. Det finns en hög nivå av tolerans gentemot brott kopplade till barnsexhandel, vilket innebär att förövarna ofta går straffria medan offren är de som blir skuldbelagda och stigmatiserade.

Det går att se vissa förändringar i samhället och att normer och praxis bland befolkningen blir mer och mer förenliga med den nationella lagstiftningen som syftar till att stärka barns och ungdomars rättigheter. Dessa förändringar sker bland annat tack vare lokala civilsamhällesorganisationers arbete och engagemang för att förebygga barnsexhandel. De största utmaningarna ligger i att hantera samhällsproblemen som är relaterade till barnsexhandel, se till att ansvar tas på olika samhällsnivåer för att vidta förebyggande åtgärder och ändra den allmänna uppfattningen om barnsexhandel så att det ses som ett brott och uttryck för könsbaserat våld.

Programmet i Nicaragua

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua genom utvecklingsprogrammet Dedenan.

Målet med Dedenan är att befolkningen som medverkar i programmet agerar mot och förebygger sexuell, kommersiell exploatering av barn och unga. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barns och ungdomars förståelse av sina rättigheter och deras inflytande över sin egen utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.

Målgruppen för arbetet är huvudsakligen barn och ungdomar, samt deras närmaste omgivning som föräldrar och lärare, men vi vänder oss också till nyckelaktörer i det förebyggande arbetet såsom taxichaufförer, hotell- och barägare samt ägare till internetcaféer.

För mer information om Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram Dedenan i Nicaragua, besök programmets hemsida eller YouTube-kanal. Läs mer här för personliga historier från arbetet i Nicaragua.

Våra samarbetsorganisationer i Nicaragua

Apeadeco använder sig av alternativa utbildningsmetoder, t.ex. konst och dans, för att öppna upp för samtal om mänskliga rättigheter. Organisationen för också en dialog med familjer och utbildar lärare och myndighetspersonal i teman som berör mänskliga rättigheter och metoder för att förebygga våld och barnsexhandel i städerna och på landsbygden i Telica.

Asociación Proyecto Miriam arbetar för att kvinnor och barn ska ha större egenmakt över sina liv och utveckling. De håller i utbildningar och informationskampanjer om våld inom familjen och barnsexhandel, som riktar sig till föräldrar, kommunledare, barn och ungdomar.

Barn som deltar i en av Club Infatnils aktiviteter. Foto: Karin Carlsson.

Barn som deltar i en av Club Infantils aktiviteter. Foto: Karin Carlsson.

Asociación Tuktan Sirpi, som även kallas Club Infantil, anordnar kurser för omkring 300 barn och ungdomar mellan 9 och 18 år. Genom ett flertal olika aktiviteter, t.ex. läxhjälp och dans, har organisationen som mål att utbilda barn och ungdomar om deras rättigheter och erbjuda dem en plattform där de kan organisera sig. Utöver kurser gör Club Infantil även radio- och tv-program som barnen och ungdomarna själva producerar. Där lyfts teman såsom barnsexhandel, sexuellt överförbara sjukdomar och våld i hemmet. På deras Youtube-kanal kan en följa barnen och ungdomarna i organisationen och deras aktiviteter.

Asociación Mary Barreda har sen 1992 arbetat för att skydda barns, ungdomars och kvinnors rättigheter. Genom hembesök och utbildning stöttar och informerar organisationen barn, ungdomar och deras föräldrar för att förebygga våld och sexuellt utnyttjande inom familjen, barnsexhandel, barnarbete, prostitution och spridning av AIDS. Mary Barreda erbjuder även psykologiskt och juridiskt stöd till personer som är utsatta för risk och gör påverkanskampanjer riktade mot myndigheter och för att sprida information till samhället. För mer information om organisationen besök deras Facebooksida.


Svalorna Latinamerika och de aktuella händelserna i Nicaragua

Svalorna Latinamerika är en svensk biståndsorganisation som genom utvecklingsinsatser och personal stödjer utsatta grupper i Peru, Bolivia och Nicaragua.

Sedan den 18 april 2018 har det förekommit demonstrationer mot de rådande politiska förhållandena i Nicaragua och många människor har dödats och skadats, däribland ungdomar.

En dialog mellan regeringen och olika samhällsgrupper har inletts med katolska kyrkan som medlare, men har hittills inte lett till en lösning av situationen.

Svalorna Latinamerika har samarbetat med det nicaraguanska folket sedan 1981. Med utgångspunkt i barnkonventionen driver vi, tillsammans med lokala organisationer, ett program riktat mot barn och unga, med det specifika målet att förebygga barnsexhandel och ett generellt mål att stärka barn och unga genom att stödja deras organisering samt deras kapacitet att själva leda en förändring av sin livssituation.

Svalorna Latinamerika ställer sig solidariskt med det nicaraguanska folket och framhåller vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras av alla parter.

Klas Sellström

Verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika

Stockholm den 11 juni 2018


Berättelser från Nicaragua

Läs gärna vår folder om NicaraguaDen innehåller fakta om vårt program i Nicaragua och intervjuer från deltagare i programmet som berättar om sin tillvaro och sina erfarenheter.

 


Lurad – en film om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på vår samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua har gjort en spelfilm om förövares strategier för att lura in barn och ungdomar i barnsexhandel. Denna video är baserad på en verklig historia från Jinotega. Musiken i videon kommer från festivalen mot våld som arrangeras av Club Infantils radiokanal Radio Estero Libre i Jinotega varje år i november.


Barnkommunikatörerna informerar om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på Club Infantil har producerat en video för att sprida kunskap om barnsexhandel och om sexuella exploatörers strategier. Här utför de ett socialt experiment i Jinotega där de provar en av strategierna som sexuella exploatörer kan använda för att lura in barn och ungdomar i fällan.


Barnen och bussterminalen

Den här filmen handlar om hur vi på Svalorna Latinamerika och organisationen Mary Barreda arbetar för att stärka barns rättigheter och förebygga barnsexhandel. Utvecklingsprogrammet i Nicaragua har bedrivit verksamhet på bussterminalen i León sedan 2012. I filmen berättar barnen och ungdomarna själva om vad de har lärt sig och hur deltagandet i utvecklingsprogrammet har påverkat dem.


Kunskapsspridarna

Inom programmet för ”Barn och ungas rättigheter och utveckling i Nicaragua” (Dedenan) II, som inriktar sig på förebyggande arbete mot barnsexhandel, är ett av målen att barn och ungdomar ska se sig själva och bli sedda som sociala aktörer med rättigheter. Caroline Jonsson, som varit praktikant, har gjort filmen om de om barn och ungdomar som sprider sin kunskap på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua.


Jackson och kaffeplantagen

Jackson är tretton år och mönsterelev med två stipendier. Men när kaffesäsongen börjar måste han lämna skolan under fyra månader för att arbeta på en plantage uppe i bergen i norra Nicaragua. Filmen om Jackson är gjord av journalisten Philip Krook, som tidigare var praktikant på Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua.


Club Infantils barnkommunikatörer gör radioprogram