Nicaragua

Svalorna Latinamerika har varit verksamma i Nicaragua sedan 1981. Till en början skickades volontärer från Sverige till Nicaragua för att arbeta tillsammans med lokala organisationer. Sedan 2007 arbetar Svalorna Latinamerika tillsammans med lokala organisationer i ett långsiktigt utvecklingsprogram, DEDENAN i Estelí, Jinotega, León och Telica.  DEDENAN står för Derechos y Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Nicaragua – vilket betyder barns och ungdomars rättigheter och utveckling i Nicaragua.  Utvecklingsprogrammet i Nicaragua är inne på sin tredje fas som innefattar perioden 2018–2021 och som fokuserar på att förebygga sexuell kommersiell exploatering av barn.

Varför behövs insatser i Nicaragua?

Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste land och ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under 18 år. Det är oftast barn och ungdomar som drabbas hårdast av fattigdomen och olika typer av våld, som exempelvis barnsexhandel. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning, och skydd mot skadligt arbete. På grund av arbetsbrist flyttar många från landsbygden till städerna eller utomlands, vilket ytterligare urholkar försörjningsmöjligheterna inom landet. Hundratusentals unga – ungefär var tredje person mellan 10 och 18 år – arbetar, och det är inte ovanligt att familjen är helt beroende av inkomsten från en minderårig. Just barnarbete är en av riskfaktorerna för barnsexhandel och de barn som arbetar löper större risk att utsättas för sexuell expolatering. Andra identifierade riskfaktorer är våld inom familjen, sexuellt utnyttjande, fattigdom, arbetslöshet, missbruk av droger, närheten till den panamerikanska motorvägen ”Panamericana”, migration, och låg jämställdhet. Turism och sociala medier bidrar också till barnsexhandeln i regionen.

Då barnsexhandel är vanligt förekommande har det till viss del normaliserats inom det nicaraguanska samhället. Den höga toleransen gentemot brott kopplade till barnsexhandel, innebär ofta att förövarna går straffria medan offren är de som blir skuldbelagda och stigmatiserade. Den rådande sociala uppfattningen i samhället där förövarens handlingar rättfärdigas skapar en större risk att barn och unga blir offer för just barnsexhandel.

Det går att se vissa förändringar i samhället och att normer och praxis bland befolkningen blir mer förenliga med den nicaraguanska lagstiftningen. Den största utmaningen ligger i att hantera samhällsproblemen som är relaterade till barnsexhandel,  att ansvar tas på samtliga samhällsnivåer för att vidta förebyggande åtgärder och att ändra den allmänna uppfattningen om barnsexhandel så att det ses som ett brott och uttryck för könsbaserat våld.

Programmet i Nicaragua

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua genom utvecklingsprogrammet DEDENAN. Målet med DEDENAN är att befolkningen agerar mot och förebygger sexuell, kommersiell exploatering av barn och unga. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barns och ungdomars förståelse av sina rättigheter och deras inflytande över sitt eget liv och utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.

Programmet i Nicaragua arbetar förebyggande med att öka medvetenheten hos barn och ungdomar, anhöriga och nyckelaktörer i samhället och att gemensamt identifiera riskerna att hamna i förövares grepp samt ta fram strategier hur dessa kan minskas eller elimineras. Normaliseringen och även efterfrågan av sexuell exploatering, härrör från att barn och kvinnor uppfattas som mindre värda och objektifieras. Detta är en uppfattning som kan härledas till de könsnormer som finns i ett samhälle där mannen är de som tilldelas och innehar mest makt och inflytande, och kvinnor och barns möjlighet att påverka är marginell. Det behövs en förändrad syn hos allmänheten för att denna typ av brott ska minska och i programmet i DEDENAN arbetar vi med attitydförändringar, ett arbete som bland annat görs genom att inkludera vissa strategiska yrkesgrupper för att ge dem verktygen hur de ska agera vid misstanke om barnsexhandel för att inte understödja brottet.  Bland annat får journalister verktyg om hur de kan skriva normkritiskt för att inte offren ska skuldbeläggas, förövare urskuldas, fattiga mödrar klandras etc.

Genom ökad kunskap hos barn och närstående i riskzoner, en förändrad opinion hos allmänheten och en ökad risk för förövare att bli anmälda, försvåras förövarnas möjligheter att begå övergrepp och rekrytera barn till olika former av sexuell exploatering och deras möjligheter att hitta platser och forum för att bedriva barnsexhandel minskar.

Målgrupper

Programmet i Nicaragua vänder sig främst till kvinnor, ungdomar och barn i semirurala områden i Estelí, Jinotega, León och Telica. Mer specifikt består målgruppen av 600 barn och ungdomar, där 100 varit med i tidigare projekt och utbildats i bland annat ledarskap och rättighetsfrågor. Svalorna Latinamerika arbetar utifrån en modell där deltagarna själva förväntas bli utbildare i nästkommande fas av programmen. Förutom att få kunskap om frågor såsom självkänsla, identitet, könsnormer, jämställdhet så får barnen också redskap för att själva bli bra ledare och utbildare. På det sättet blir barn och ungdomar själva ledande i att förebygga barnsexhandel i sina respektive områden genom att överföra sina kunskaper till den övriga befolkningen.

Utöver barn och ungdomar ingår även 700 vuxna som strategisk målgrupp. I denna målgrupp återfinns föräldrar och anhöriga men även lokala ledare och strategiska yrkesgrupper såsom journalister, lärare, bio och cafépersonal, säljare på den lokala marknaden och lastbilschaufförer.

Det är viktigt att det är flera aktörer i ett samhälle som gemensamt arbetar för samma mål och känner ett gemensamt ansvar föra att barnsexhandel ska minska och har kunskap om de riskfaktorer och strategier som förövarna använder sig av.  Indirekt målgrupp är de personer som nås via den direkta målgruppen, d.v.s. genom den vidareförmedling av information som den direkta målgruppen gör till sin omgivning och de uppskattas vara ungefär 50 000 personer.

Samarbetsorganisationer

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua genom utvecklingsprogrammet DEDENAN. De olika samarbetsorganisationerna har valt ut de områden i provinsen där projektet ska vara verksamt. Urvalet är baserat på vilken grad av riskfaktorer som identifierats i varje område. Bland dessa riskfaktorer finns våld i hemmet, migration av föräldrar, barn som utsatts för sexuella övergrepp och antal tonårsföräldrar.

Apeadeco använder sig av alternativa utbildningsmetoder, t.ex. konst och dans, för att öppna upp för samtal om mänskliga rättigheter. Organisationen för också en dialog med familjer och utbildar lärare och myndighetspersonal i teman som berör mänskliga rättigheter och metoder för att förebygga våld och barnsexhandel i städerna och på landsbygden i Telica.

Asociación Proyecto Miriam arbetar för att kvinnor och barn ska ha större egenmakt över sina liv och utveckling. De håller i utbildningar och informationskampanjer om våld inom familjen och barnsexhandel, som riktar sig till föräldrar, kommunledare, barn och ungdomar.

Asociación Tuktan Sirpi, som även kallas Club Infantil, anordnar kurser för barn och ungdomar mellan 9 och 18 år. Genom ett flertal olika aktiviteter, t.ex. läxhjälp och dans, har organisationen som mål att utbilda barn och ungdomar om deras rättigheter och erbjuda dem en plattform där de kan organisera sig. Utöver kurser gör Club Infantil radio- och tv-program som barnen och ungdomarna själva producerar. Där lyfts teman såsom barnsexhandel, sexuellt överförbara sjukdomar och våld i hemmet. På barnens egen Youtube-kanal går det att följa barnen och ungdomarna i organisationen och deras aktiviteter.

Asociación Mary Barreda arbetar med att skydda barns, ungdomars och kvinnors rättigheter. Genom hembesök och utbildning stöttar och informerar organisationen barn och ungdomar samt deras föräldrar för att på det sättet förebygga barnsexhandel, barnarbete och våld och sexuellt utnyttjande inom familjen. Mary Barreda erbjuder även psykologiskt och juridiskt stöd till personer som ses som en riskgrupp. De gör påverkanskampanjer riktade mot myndigheter och för att sprida information till samhället. För mer information om organisationen besök deras Facebooksida.


Svalorna Latinamerika och de aktuella händelserna i Nicaragua

Svalorna Latinamerika är en svensk biståndsorganisation som genom utvecklingsinsatser och personal stödjer utsatta grupper i Peru, Bolivia och Nicaragua.

Sedan den 18 april 2018 har det förekommit demonstrationer mot de rådande politiska förhållandena i Nicaragua och många människor har dödats och skadats, däribland ungdomar.

En dialog mellan regeringen och olika samhällsgrupper har inletts med katolska kyrkan som medlare, men har hittills inte lett till en lösning av situationen.

Svalorna Latinamerika har samarbetat med det nicaraguanska folket sedan 1981. Med utgångspunkt i barnkonventionen driver vi, tillsammans med lokala organisationer, ett program riktat mot barn och unga, med det specifika målet att förebygga barnsexhandel och ett generellt mål att stärka barn och unga genom att stödja deras organisering samt deras kapacitet att själva leda en förändring av sin livssituation.

Svalorna Latinamerika ställer sig solidariskt med det nicaraguanska folket och framhåller vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras av alla parter.

Klas Sellström

Verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika

Stockholm den 11 juni 2018


Berättelser från Nicaragua

Läs gärna vår folder om NicaraguaDen innehåller fakta om vårt program i Nicaragua och intervjuer från deltagare i programmet som berättar om sin tillvaro och sina erfarenheter.

 


Lurad – en film om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på vår samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua har gjort en spelfilm om förövares strategier för att lura in barn och ungdomar i barnsexhandel. Denna video är baserad på en verklig historia från Jinotega. Musiken i videon kommer från festivalen mot våld som arrangeras av Club Infantils radiokanal Radio Estero Libre i Jinotega varje år i november.


Barnkommunikatörerna informerar om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på Club Infantil har producerat en video för att sprida kunskap om barnsexhandel och om sexuella exploatörers strategier. Här utför de ett socialt experiment i Jinotega där de provar en av strategierna som sexuella exploatörer kan använda för att lura in barn och ungdomar i fällan.


Barnen och bussterminalen

Den här filmen handlar om hur vi på Svalorna Latinamerika och organisationen Mary Barreda arbetar för att stärka barns rättigheter och förebygga barnsexhandel. Utvecklingsprogrammet i Nicaragua har bedrivit verksamhet på bussterminalen i León sedan 2012. I filmen berättar barnen och ungdomarna själva om vad de har lärt sig och hur deltagandet i utvecklingsprogrammet har påverkat dem.


Kunskapsspridarna

Inom programmet för ”Barn och ungas rättigheter och utveckling i Nicaragua” (Dedenan) II, som inriktar sig på förebyggande arbete mot barnsexhandel, är ett av målen att barn och ungdomar ska se sig själva och bli sedda som sociala aktörer med rättigheter. Caroline Jonsson, som varit praktikant, har gjort filmen om de om barn och ungdomar som sprider sin kunskap på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua.


Jackson och kaffeplantagen

Jackson är tretton år och mönsterelev med två stipendier. Men när kaffesäsongen börjar måste han lämna skolan under fyra månader för att arbeta på en plantage uppe i bergen i norra Nicaragua. Filmen om Jackson är gjord av journalisten Philip Krook, som tidigare var praktikant på Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua.


Club Infantils barnkommunikatörer gör radioprogram