Nicaragua

N160724Nallepavattlina - CJ

Svalorna Latinamerikas arbete i Nicaragua

Svalorna LA arbetar i Nicaragua som stödorganisation sen år 1981. Till en början skickades volontärer från Sverige under korta perioder för att stötta projekt bland lokala organisationer i Nicaragua. Sen 2007 arbetar Svalorna LA med det långsiktiga utvecklingsprogrammet DEDENAN tillsammans med lokala organisationer i städerna Estelí, Jinotega, León och Telica. DEDENAN står för Derechos y Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Nicaragua – vilket betyder barns och ungdomars rättigheter och utveckling i Nicaragua. Programmet är uppdelat i faser som varar i fem år och just nu är programmet inne i den andra fasen som pågår fram till december 2017.

Varför behövs insatser i Nicaragua?

Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under 18 år. Det är ofta de som drabbas hårdast av fattigdomen och olika typer av våld, som exempelvis barnsexhandel. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning, och skydd mot skadligt arbete. Enligt lag ska alla barn i Nicaragua delta i en grundskoleutbildning på sex år. Den ska vara gratis och tillgänglig för alla, men verkligheten ser annorlunda ut. Vart femte barn börjar inte ens skolan och knappt vart tredje går klart hela grundskolan.

De senaste fem åren har det rapporterats om att fattigdomen har minskat och att det har gjorts större satsningar för att säkra utbildningen bland barn och ungdomar, men trots det kvarstår många av problemen. På grund av arbetsbrist flyttar många från landsbygden till städerna eller utomlands, vilket ytterligare urholkar försörjningsmöjligheterna inom landet. Hundratusentals unga – ungefär var tredje person mellan 10 och 18 år – arbetar, och det är inte ovanligt att familjen är helt beroende av inkomsten från en minderårig. Barnarbete är en av riskfaktorerna för barnsexhandel. Andra bidragande riskfaktorer är sexuellt utnyttjande, våld inom familjen, arbetslöshet samt missbruk av droger.

När barn och ungdomar faller offer för trafficking och barnsexhandel medföljer ytterligare "Barnsexhandel är ett brott". Foto: Karin Carlsson. problem, såsom tonårsgraviditeter, spridning av sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV och AIDS samt känslomässiga och psykologiska trauman. Då barnsexhandel är vanligt förekommande har det blivit normaliserat i samhället. Det finns en hög nivå av tolerans gentemot brott kopplade till barnsexhandel, vilket innebär att förövarna ofta går straffria medan offren är de som blir skuldbelagda och stigmatiserade.

Det går att se vissa förändringar i samhället och att normer och praxis bland befolkningen blir mer och mer förenliga med den nationella lagstiftningen som syftar till att stärka barns och ungdomars rättigheter. Dessa förändringar sker bland annat tack vare lokala civilsamhällesorganisationers arbete och engagemang för att förebygga barnsexhandel. De största utmaningarna ligger i att hantera samhällsproblemen som är relaterade till barnsexhandel, se till att ansvar tas på olika samhällsnivåer för att vidta förebyggande åtgärder och ändra den allmänna uppfattningen om barnsexhandel så att det ses som ett brott och uttryck för könsbaserat våld.

Programmet i Nicaragua

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua genom utvecklingsprogrammet DEDENAN.

Målet med DEDENAN är att befolkningen som medverkar i programmet agerar mot och förebygger sexuell, kommersiell exploatering av barn och unga. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barns och ungdomars förståelse av sina rättigheter och deras inflytande över sin egen utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.

Målgruppen för arbetet är huvudsakligen barn och ungdomar, samt deras närmaste omgivning som föräldrar och lärare, men vi vänder oss också till nyckelaktörer i det förebyggande arbetet såsom taxichaufförer, hotell- och barägare samt ägare till internetcaféer.

För mer information om Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram Dedenan i Nicaragua, besök programmets hemsida eller YouTube-kanal. Läs mer här för personliga historier från arbetet i Nicaragua.

Våra samarbetsorganisationer i Nicaragua

APEADECO använder sig av alternativa utbildningsmetoder, t.ex. konst och dans, för att öppna upp för samtal om mänskliga rättigheter. Organisationen för också en dialog med familjer och utbildar lärare och myndighetspersonal i teman som berör mänskliga rättigheter och metoder för att förebygga våld och barnsexhandel i städerna och på landsbygden i Telica.

Asociación Miriam Estelí arbetar för att kvinnor och barn ska ha större egenmakt över sina liv och utveckling. De håller i utbildningar och informationskampanjer om våld inom familjen och barnsexhandel, som riktar sig till föräldrar, kommunledare, barn och ungdomar.

Barn som deltar i en av Club Infatnils aktiviteter. Foto: Karin Carlsson.

Barn som deltar i en av Club Infantils aktiviteter. Foto: Karin Carlsson.

Asociación Tuktan Sirpi, som även kallas Club Infantil, anordnar kurser för omkring 300 barn och ungdomar mellan 9 och 18 år. Genom ett flertal olika aktiviteter, t.ex. läxhjälp och dans, har organisationen som mål att utbilda barn och ungdomar om deras rättigheter och erbjuda dem en plattform där de kan organisera sig. Utöver kurser gör Club Infantil även radio- och tv-program som barnen och ungdomarna själva producerar. Där lyfts teman såsom barnsexhandel, sexuellt överförbara sjukdomar och våld i hemmet. På deras Youtube-kanal kan en följa barnen och ungdomarna i organisationen och deras aktiviteter.

Asosiación Mary Barreda har sen 1992 arbetat för att skydda barns, ungdomars och kvinnors rättigheter. Genom hembesök och utbildning stöttar och informerar organisationen barn, ungdomar och deras föräldrar för att förebygga våld och sexuellt utnyttjande inom familjen, barnsexhandel, barnarbete, prostitution och spridning av AIDS. Mary Barreda erbjuder även psykologiskt och juridiskt stöd till personer som är utsatta för risk och gör påverkanskampanjer riktade mot myndigheter och för att sprida information till samhället. För mer information om organisationen besök deras Facebooksida.


Aktuellt från Nicaragua

Läs gärna vår folder om Nicaragua! Den innehåller fakta om vårt program i Nicaragua och intervjuer från deltagare i programmet som berättar om sin tillvaro och sina erfarenheter.

 


Lurad – en film om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på vår samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua har gjort en spelfilm om förövares strategier för att lura in barn och ungdomar i barnsexhandel. Denna video är baserad på en verklig historia från Jinotega. Musiken i videon kommer från festivalen mot våld som arrangeras av Club Infantils radiokanal Radio Estero Libre i Jinotega varje år i november.


Barnkommunikatörerna informerar om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på Club Infantil har producerat en video för att sprida kunskap om barnsexhandel och om sexuella exploatörers strategier. Här utför de ett socialt experiment i Jinotega där de provar en av strategierna som sexuella exploatörer kan använda för att lura in barn och ungdomar i fällan.


Barnen och bussterminalen

Den här filmen handlar om hur vi på Svalorna Latinamerika och organisationen Mary Barreda arbetar för att stärka barns rättigheter och förebygga barnsexhandel. Utvecklingsprogrammet i Nicaragua har bedrivit verksamhet på bussterminalen i León sedan 2012. I filmen berättar barnen och ungdomarna själva om vad de har lärt sig och hur deltagandet i utvecklingsprogrammet har påverkat dem.


Kunskapsspridarna

Inom programmet för ”Barn och ungas rättigheter och utveckling i Nicaragua” (Dedenan) II, som inriktar sig på förebyggande arbete mot barnsexhandel, är ett av målen att barn och ungdomar ska se sig själva och bli sedda som sociala aktörer med rättigheter. Caroline Jonsson, som varit praktikant, har gjort filmen om de om barn och ungdomar som sprider sin kunskap på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua.


Se filmen om Jackson

Jackson är tretton år och mönsterelev med två stipendier. Men när kaffesäsongen börjar måste han lämna skolan under fyra månader för att arbeta på ett plantage uppe i bergen i norra Nicaragua. Filmen om Jackson är gjord av journalisten Philip Krook, som tidigare var praktikant på Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua.


”Jag är en kämpe, jag ger inte upp”Aurestela

Aurestela Herrera, 26, föddes in i en fattig familj långt ute på landet i ett bergsområde utanför Jinotega. Hon utsattes som 15-åring för livshotande könsrelaterat våld men lyckades mot alla odds överleva och få jobb på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil.
Läs hela intervjun här.


Apeadeco – ger nya perspektiv på samhällets normer

Norvin

”I Nicaragua finns det ett tabu kring att prata om sexualitet. Det kan vara svårt att uttrycka att en har en viss sexuell läggning. Det finns också starka idéer i det nicaraguanska samhället om hur män och kvinnor bör vara, hur de bör agera och vad de bör göra med sina liv. Apeadeco anser att detta är begränsande för ungdomarnas utveckling, samt att detta är en stark bidragande orsak till att det finns ojämlikhet mellan män och kvinnor. Därför vill vi få barnen att se detta mönster, tänka utanför det traditionella och ge dem nya perspektiv på hur samhällsnormerna kan se ut.”, säger Norvin Narciso Campos Ramos, verksamhetsledare på Apeadeco i en intervju.


Mary Barreda – informerar transportsektorn om barnsexhandel

Rosa Maria

”– I arbetet med transportsektorn besöker vi de olika transportkooperativ som finns. Med dem arbetar vi både individuellt med förarna och ger dem workshops i grupp. Det ansvar de kan ta som företag för att förbättra samhällssituationen är viktigt, men också vad varje person kan göra i sitt arbete i vardagen. Gensvaret har varit bra. Förarna hjälper till genom att göra anmälningar när de misstänker brott och det händer att förarna på sin fritid är med och stödjer våra kampanjer”, säger Rosa María Espinoza Cantillano, verksamhetsledare på Mary Barreda i en intervju.


Club Infantil – upplyser barn och unga om barnsexhandel och våld i hemmetDiana-Gonzalez-Club-Infantil

”En svårighet är när unga flickor som blir utsatta för sexuellt våld bor i samma hus som sin angripare. Ofta kan det vara hennes pappa, farbror eller farfar. Då finns det inget tillflyktsboende för henne här i Jinotega där hon kan komma undan angriparen” säger Diana González, samordnare på Club Infantil, i en intervju

 


Club Infantils barnkommunikatörer gör radioprogram