Välkommen till Svalorna Latinamerikas årsmöte 2017

P180416 utsikt från Machaguay JS
Datum:
Lördagen den 6 maj 2017
Tid: Kl 11-12.30 (ca)
Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Övrigt: Efter årsmötet kommer fika serveras.

Dagordning

Förslag dagordning framgår längre ner på denna sida. Aktuella dokument delas ut under årsmötet samt läggs upp på denna sida i takt med att de blir klara.

Rösträtt

För att ha rösträtt på årsmötet ska du vara betalande medlem och din medlemsavgift för 2017 vara inbetald senast den 24 april.

Motioner

Medlemmar kan inkomma med motioner senast en vecka före årsmötet, det vill säga fredagen den 28 april. Motioner skickas till styrelsen via e-post styrelsen@svalorna.se eller via brev till Svalorna Latinamerika, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Så anmäler du dig

Anmälan om deltagande i årsmötet lämnas till Svalorna Latinamerikas kansli senast fredagen den 28 april via e-post info@svalorna.se eller per telefon 070-913 03 90 alt. 08-642 16 96.


Förslag dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelsen
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter, se bifogat underlag.
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (samma som år 2015 och år 2016)
 13. Val av valberedning, förslag presenteras på årsmötet (förslag på personer läggs ut på hemsidan när de är klara)
 14. Motioner och förslag, se bifogat underlag
 15. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2017
 16. Förslag ändring av föreningens stadgar, se bifogat underlag.
 17. Förslag ändring av Strategi för Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram 2017-2021, se bifogat underlag
 18. Fastställande av föreningens policy för verksamheten 2017.
 19. Presentation av årets Svala
 20. Årsmötet avslutas

Dokument inför årsmöte 2017

Svalorna Latinamerikas stadgar
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Strategi för Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram 2017-2021
Verksamhetsplan 2017 version 1.0
Presentation av kandidater till nya styrelsen 2017
Förslag på valberedning
Underlag: Ändring av föreningens stadgar
Underlag: Ändring av föreningens strategi
Svar på ”Motion för ökat strukturerat samarbete”
Beslutsunderlag: Byte av bank
Kallelse och dagordning som PDF